Javne informacije

Spoštovani obiskovalci Knjižnice Bena Zupančiča Postojna

V nadaljevanju in v zavihku DOKUMENTI so vam na voljo spletne povezave do informacij javnega značaja knjižnice, elektronskih gradiv javnih oblasti ter občin in to z vseh področji, na katerih deluje Knjižnica Bena Zupančiča s svojo mrežo knjižničnih enot in bibliobusnih postajališč. 

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv in sedež javnega zavoda: Knjižnica Bena Zupančiča Postojna, Trg padlih borcev 5, 6230 Postojna

Tel.: 05/7264520; 05/7265073; 08/1604310

E-pošta: info@sikpos.si

Odgovorna uradna oseba: mag. Uroš Mlinar, direktor
E-pošta: uros.mlinar@sikpos.si

Datum prve objave kataloga: 05.07.2006
Datum zadnje spremembe: 1. 10. 2022

Spletni naslov kataloga: Katalog je dostopen na uradni spletni strani Knjižnice Bena Zupančiča Postojna: www.sikpos.si
Druge oblike kataloga: Tiskana oblika je dostopna na sedežu zavoda.

2. Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Dejavnost zavoda, ki jo zavod v skladu z Zakonom o knjižničarstvu opravlja v javnem interesu kot javno službo, je dejavnost knjižnic (šifra: 91.011). Kratek opis delovnega področja javnega zavoda: 

 • nabavlja, strokovno obdeluje in obnavlja knjižnično gradivo,
 • skrbi za dostopnost knjižničnega gradiva, ga izposoja, svetuje in pomaga pri njegovi izbiri in uporabi,
 • opravlja domoznansko dejavnost,
 • utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižničarske stroke,
 • se povezuje v enoten slovenski knjižnični informacijski sistem,
 • sodeluje v medknjižnični izposoji knjižničnega gradiva,
 • izdeluje in vodi kataloge in drugo dokumentacijo knjižničnega gradiva ter evidence o knjižničarski dejavnosti,
 • izvaja bibliografska, informacijska, dokumentacijska in komunikacijska dela, namenjena javnosti,
 • pripravlja prireditve in druge oblike razvijanja interesa za knjižnično gradivo in knjižničarsko dejavnost,
 • se vključuje v vseživljenjsko učenje,
 • izdaja kataloge, bibliografije in druge strokovne publikacije o knjižničnem gradivu,
 • zagotavlja ukrepe za zavarovanje knjižničnega gradiva pred nevarnostmi ali v vojni ter ob naravnih in drugih hudih nesrečah,
 • opravlja drugo bibliografsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

UPRAVA
Trg padlih borcev 5, 6230 Postojna
Tel.: 05/7264520
Direktor: mag. Uroš Mlinar (uros.mlinar@sikpos.si)

RAČUNOVODSTVO IN TEHNIČNA SLUŽBA
Trg padlih borcev 5, 6230 Postojna
Tel.: 05/7264520
Računovodkinja: Irena Slivar (racunovodstvo@sikpos.sii)
Čistilka: Dragica Petković 

ENOTA POSTOJNA – SLUŽBA ZA NABAVO IN OBDELAVO GRADIVA (info@sikpos.si)
Nabava:
mag. Uroš Mlinar, Lidija Božac, Ksenija Knafelc-Ramić, Mateja Kalc
Obdelava:
Lidija Božac, Ksenija Knafelc-Ramić, mag.Uroš Mlinar, Mateja Kalc

ENOTA POSTOJNA – SLUŽBA ZA IZPOSOJO IN INFORMACIJE (info@sikpos.si)
Izposoja:
Manuela Nagode, Ksenija Knafelc-Ramić, Lidija Božac, Mateja Kalc, Nenad Arizanović, Gordana Erdelja, Taja Gornik-Baraga

ENOTA POSTOJNA – SLUŽBA ZA PRIREDITVE, DOMOZNANSTVO IN ČITALNICO (info@sikpos.si)
Domoznanstvo:
mag. Uroš Mlinar
Čitalnica:
Jelena Bjelošević
Prireditve in odnosi z javnostjo:
Mateja Premrl

ENOTA PIVKA (pivka@sikpos.si)
Prečna ulica 1, 6257 Pivka
Tel.: 05/7571160
Izposoja: Dartaniela Stegel 

ENOTA BIBLIOBUS (bus@sikpos.si)
Trg padlih borcev 5, 6230 Postojna
Tel.:  031 225 479
Izposoja:
Rok Ulaga, Senija Posega

Organigram zavoda:
SVET ZAVODA KNJIŽNICE BENA ZUPANČIČA POSTOJNA

Predstavniki zaposlenih:
Mateja Kalc, predsednica (mateja.kalc@sikpos.si)
Dartaniela Stegel

Predstavniki občine Postojna:
Manja JČ Vesel
Mateja Cep

Predstavniki uporabnikov oz. zainteresirane javnosti:
Dragica Bratanič
Tina Bazjako, namestnica predsednice

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
Pristojna oseba:
mag. Uroš Mlinar, direktor
Tel.: 05 726 4520
E-pošta: uros.mlinar@sikpos.si

 2.c Povezave na evropski in državni register predpisov, ki se nanašajo na delovno področje zavoda – v zavihku DOKUMENTI
Predpisi EU Evropski register predpisov
Državni zakonski in podzakonski predpisi s področja kulture. Vsi zakonski in podzakonski predpisi so dosegljivi na spletni strani Ministrstva za kulturo RS.
Predpisi lokalnih skupnosti. Predpisi so dosegljivi preko spletnih strani Občine Postojna in Občine Pivka.

2.d Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov – v zavihku DOKUMENTI
Seznam sprejetih strateških in programskih dokumentov
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Bena Zupančiča Postojna
Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Bena Zupančiča Postojna
Strateški načrt Knjižnice Bena Zupančiča Postojna 2013 – 2020

2.e Katalog javnih storitev, ki jih zavod zagotavlja svojim uporabnikom:

 • storitve
 • izposoja knjižničnega gradiva
 • prireditve in dejavnosti za otroke in mladino
 • prireditve in dejavnosti za odrasle
 • E-točke
 • elektronski referenčni servis Vprašaj knjižničarja
 • dostop do E-revij
 • informacijsko opismenjevanje
 • obiski knjižnice.

2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi zavod upravlja

 • Zbirka podatkov o uporabnikih: Evidenca oseb, vpisanih v Knjižnico Bena Zupančiča Postojna z enotami, na podlagi pristopne izjave. Evidenca temelji na Zakonu o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/151). 
 • Zbirka osebnih podatkov za poštno informiranje o prireditvah in dejavnostih knjižnice (na podlagi privolitve posameznika)
 • Zbirka osebnih podatkov o zaposlenih v Knjižnici Bena Zupančiča Postojna

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov v podjetju: Ksenija Knafec Ramić, bibliotekarka.
Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov: Knjižnica Bena Zupančiča Postojna, Trg padlih borcev 5, 6230 Postojna, tel.: 05 726 45 20, e-pošta: varstvo.op@sikpos.si

Kategorije posameznikov, o katerih se vodi zbirka osebnih podatkov:

Predšolski
Osnovnošolci
Srednješolci
Študenti
Zaposleni
Nezaposelni
Upokojenci

Ostalo
Tuji državljani

Evidenca vsebuje naslednje podatke:

Priimek in ime
Datum rojstva
Ulica in hišna številka stalnega bivališča
Poštna številka, kraj
Občina
Telefon
Ulica in hišna številka začasnega bivališča
Poštna številka, kraj
Občina
Telefon
E-pošta
Občina šole/zaposlitve
Ime in priimek starša/skrbnika (za nepolnoletne člane)
Datum vpisa
Podpis

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk: Javno dostopni knjižnični katalog COBISS/OPAC
Knjižne novosti: dosegljive so na sikpos.si

3. Opis načina dostopa do posameznih sklopov informacij
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij.
Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletu (sikpos.si) v obliki spletne strani. Za dostop je potreben internetni brskalnik.
Dostop do informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen na upravi Knjižnice Bena Zupančiča Postojna.

Državni in občinski portali

E-uprava
je enotni državni portal, ki zagotavlja informacije in storitve za vse državljane, gospodarske subjekte, zaposlene v javni upravi ter ustanove državne in  javne uprave Republike Slovenije.
Občina Postojna
Občina Pivka