Pogoji vpisa / vpisnica

ČLANSTVO

Član knjižnice lahko postane vsak, ki ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji in ob vpisu predloži osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali druga veljavna javna listina, iz katere bodo razvidni podatki o identiteti in naslovu osebe). Z vpisom mladoletnih oseb se morajo strinjati starši oziroma skrbniki, ki tudi podpišejo izjavo o vpisu.

Ob vpisu član izpolni in podpiše pristopno izjavo v obliki obrazca, ki ga dobi v knjižnici ali si ga sam natisne in izpolnjenega prinese s seboj v knjižnico. Vpiše se lahko v knjižnici osebno, ob predložitvi osebnega dokumenta s fotografijo in ko poravna vpisnino, katere višina je določena v ceniku. S članstvom pridobi pravico do številnih ugodnosti, letnih članarin knjižnica nima. Vsako spremembo osebnih podatkov (priimek, naslov, telefon) je član dolžan posredovati ob prvem naslednjem obisku knjižnice. Član se s podpisom na pristopni izjavi obveže, da bo pri obiskovanju knjižnice in uporabi knjižničnega gradiva ravnal v skladu s Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Bena Zupančiča Postojna.

Oprostitev plačila vpisnine

Članarine so ob predložitvi ustreznih dokazil oproščeni:
– otroci in mladostniki do vključno 17. leta starosti (veljavni osebni dokument);
– brezposelni (potrdilo ZRSZ in druga dokazila o brezposelnosti, ki so bila izdana v zadnjih treh mesecih);
– azilanti (izkaznica prosilca za mednarodno zaščito, izdana v RS);
– begunci (dovoljenje za bivanje v RS ali odločba o statusu begunca);
– člani bibliotekarskih društev (članska izkaznica društva).

Otroci in mladostniki

Otroci in mladi do 18. leta so ob vpisu oproščeni plačila vpisnine, morajo pa posredovati točne osebne podatke.

Otroci do dopolnjenega 14. leta starosti se vpisujejo ob prisotnosti enega od staršev ali skrbnika, ki predloži svoj in otrokov osebni dokument in podpiše vpisnico.

Mladostniki od 14. do vključno 17. leta starosti se lahko vpisujejo samostojno, če predložijo svoj osebni dokument in podpišejo vpisnico. Za izpolnjevanje njihovih obveznosti do knjižnice odgovarjajo starši ali skrbniki.

POSTANITE NAŠ ČLAN

VPISNICA 

 

PRAVNE OSEBE

Član knjižnice je lahko tudi pravna oseba, ki se vpiše v knjižnico in se s podpisom pristopne izjave obveže, da bo pri uporabi knjižničnega gradiva, storitev, prostorov in opreme ravnal v skladu s Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Bena Zupančiča Postojna in ostalimi akti knjižnice.

Odgovorna oseba (direktor/ravnatelj) pravne osebe se s podpisom in žigom pristopne izjave obveže, da bo spoštoval določila pravilnika knjižnice. Za koriščenje uslug knjižnice odgovorna oseba lahko pooblasti drugo osebo. Ob vpisu v knjižnico prejme pooblaščenec odgovorne osebe člansko izkaznico. Ustanovam, ki so članice knjižnice, lahko knjižnica dodeli več izkaznic. 

Pooblaščena oseba je odgovorna za izposojeno gradivo, njegovo vračilo v predpisanem času, podaljševanje rokov izposoje, nastale terjatve na članski izkaznici, ki jih je dolžna tudi poravnati.

VPISNICA ZA PRAVNE OSEBE    

 

POGOJI ČLANSTVA

ČLANSKA IZKAZNICA

Član si lahko izposoja knjižnično gradivo le s knjižnično člansko izkaznico oziroma do izdaje članske izkaznice z dokazilom o vpisu (računom o poravnani vpisnini). S člansko izkaznico si lahko član izposojajo knjižnično gradivo v vseh enotah in izposojevališčih knjižnice.

Člansko izkaznico je možno predložiti tudi skenirano v elektronski obliki.

Za zlorabo izkaznice je odgovoren lastnik. Člansko izkaznico lahko uporablja le član, na katerega se izkaznica, ki je neprenosljiva, glasi. Če zaposleni utemeljeno dvomi o identiteti prinašalca izkaznice, lahko zahteva njegovo dodatno identifikacijo.

PRENEHANJE ČLANSTVA

Članstvo v knjižnici preneha:
– na pisno zahtevo člana,
– avtomatično, eno leto po neuporabi knjižnice (brez transakcij v sistemu COBISS),
– s sklepom, zaradi grobih kršitev določb tega pravilnika,
– s smrtjo člana.

UGODNOSTI ČLANSTVA

 • izposoja knjižnega gradiva za otroke in odrasle (leposlovje različnih zvrsti (tudi v tujih jezikih) in strokovna literatura z vseh področij)
 • izposoja neknjižnega gradiva za otroke in odrasle (filmi, glasba, kartografsko gradivo, zvočne knjige, časopisi in revije)
 • izposoja v čitalnici za otroke in odrasle (aktualne revije in dnevno časopisje, slovarji, enciklopedije, leksikoni)
 • izposoja elektronskih knjig
 • medknjižnična izposoja
 • Moja knjižnica (Cobiss/Opac)
 • dostop do elektronskih podatkovnih zbirk
 • dostop do gradiva domoznanske zbirke
 • izposoja v vseh enotah Knjižnice Bena Zupančiča Postojna (Postojna, Pivka, bibliobus)
 • obveščanje o prireditvah in posebnih dogodkih v knjižnici
 • možnost rezerviranja izposojenega gradiva in obveščanje o prispelem rezerviranem gradivu ter preteku rezervacije
 • enkratno brezplačno podaljšanje roka izposoje (za 21 dni), če gradivo ni rezervirano
 • obveščanje o skorajšnjem poteku roka izposoje in skorajšnjem opominu ter neporavnanih terjatvah
 • za slepe in slabovidne možnost uporabe eBralca – sintetizatorja govora slovenskega jezika

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatki člana se po vpisu nahajajo v podatkovni zbirki IZUM-a (upravitelj in obdelovalec podatkov za potrebe COIBSS-a), s katerim imamo sklenjeno pogodbo o obdelavi in varovanju osebnih podatkov. Prav tako imajo vsi zaposleni v knjižnici, ki obdelujejo osebne podatke, podpisane Izjave o varovanju osebnih podatkov in so seznanjeni z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Ob izpisu člana iz knjižnice se njegovi osebni podatki trajno izbrišejo.